logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Ochrana verejného zdravia pomocou monitorovania kvality ovzdušia

Znečistenie ovzdušia v mestách a ich okolí predstavuje významnú hrozbu pre ľudské zdravie a kvalitu života miliónov ľudí po celom svete. Toto tiež spôsobuje značné finančné zaťaženie spoločnosti ako celku. Byť schopný komplexne odhadnúť celkové znečistenie a kvalitu ovzdušia v mestách je veľmi dôležité pre rozhodovanie a implementáciu preventívnych opatrení na zníženie emisí. VAISALA poskytuje najnovšie technológie pre monitorovanie, odhadovanie a predpovedanie kvality ovzdušia.

Meranie kvality ovzdušia

Tradične bolo meranie kvality ovzdušia doménov štátnych orgánov a vyžadovalo vysoké náklady na meracie stanice. Avšak tieto meracie siete sú príliš riedke pre presnú indikáciu úrovní lokálneho znečistenia a neposkytujú ľuďom možnosť mať prehľad o znečistení v reálnom čase v miestach kde sa akurát nachádzajú. Technológie a produkty VAISALA pre doplnkové sledovanie kvality ovzdušia umožňujú vytvoriť hustú ale cenovo efektívnu meraciu sieť. Senzory kvality ovzdušia VAISALA merajú znečisťujúce plyny ako je oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, oxid siričitý, sírovodík a ozón a taktiež pevné častice vo vzduchu. Tieto snímače možno bez problémov kombinovať so špičkovými kombinovanými snímačmi rodiny WXT530. Takéto riešenie predstavuje nový inovatívny spôsobo ako vytvoriť cenovo dostupnú a komplexnú sieť pre monitorovanie kvality ovzdušia.

Pochopenie vplyvu počasia

Závažnosť znečistenia ovzdušia výrazne závisí od meteorologických podmienok, ktorých každodenná zmena je najväčším faktorom ovplyvňujúcim kvalitu ovzdušia. Z tohto dôvodu je schopnosť presne monitorovať a predpovedať poveternostné podmienky dôležitá pre pochopenie ako sa znečistenie vytvára, transformuje, rozptyľuje, presúva a mizne. Aktuálne počasie má tiež vplyv na hrúbku atmosféry, ktorá zadržiava znečistenie v našom dýchateľnom ovzduší.

Široká škála technológií a produktov

Technológie a produkty VAISALA pre monitorovanie kvality ovzdušia a tiež technológie používané pre podporu monitorovania a predpovedania kvality ovzdušia zahŕňajú predovšetkým:

Senzory kvality ovzdušia

image

Senzory kvality ovzdušia VAISALA AQT410 a AQT420 predstavujú nové, cenovo efektívne riešenie pre monitorovanie znečistenia vonkajšieho vzduchu. Sú jednoduché na inštaláciu a nenáročné na údržbu. Vynikajúce pre rozšírenie a zahustenie monitorovacích sietí.

>>Viac informácií

Profilovanie aerosólu v ovzduší pomocou ceilometrov

image

Vertikálny profil aerosólu v ovzduší je jeden z kľúčových parametrov pri charakterizovaní znečistenia ovzdušia. S pomocou prvotriednych ceilometrov VAISALA a sofistikovaných algoritmov na analýzu dát získate silný nástroj na monitorovanie kvality ovzdušia.

>>Viac informácií

Kombinované senzory

image

Kombinované senzory VAISALA rodiny WXT530 umožňujú získavať informácie o lokálnych poveternostných podmienkach priamo na lokalitách s meraním kvality ovzdušia. Sú kompaktné, jednoduché, nenáročné na údržbu a nemajú žiadne pohyblivé časti.

>>Viac informácií

Vetromerné senzory

image

Prízemný vietor je jeden z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich presnosť predpovedí a varovaní pre kvalitu ovzdušia. Senzor VAISALA WMT700 je robustný a spoľahlivý senzor parametrov vetra. Je dizajnovaný pre profesionálne použitie a spĺňa všetky WMO a ICAO požiadavky.

>>Viac informácií

Senzory stavu počasia

image

Pri meraní kvality ovzdušia je dôležité rozlišovať suchý opar oproti menej škodlivým hmlám a mrholeniu. Senzory stavu počasia VAISALA využívajú tri nezávislé merania - optický dopredný rozptyl, kapacitné a teplotné meranie - vďaka čomu hlásia nielen viditeľnosť a typ zrážok ale tiež príčinu zníženej viditeľnosti - základnú vlastnosť pre aplikácie kvality ovzdušia.

>>Viac informácií

Povrchové meracie stanice

image

Povrchové meracie meteorologické stanice združujú všetky potrebné povrchové meteorologické merania a dávajú Vám spoľahlivé údaje o lokálnom počasí prispôsobené špecifickým potrebám konkrétnej meracej lokality pre kvalitu ovzdušia.

>>Viac informácií

Rádiosondy

image

Rádiové sondáže tvoria chrbticu dát atmosférického profilu po celom svete a preto sú kľúčom ku vytváraniu presných predpovedí kvality ovzdušia. Rádiosondy merajú vertikálny profil atmosférickej teploty, vlhkosti, vetra a tlaku. Po rozšírení môžu tiež merať vertikálne rozloženie atmosférického ozónu až do 3 hPa.

>>Viac informácií

Tieto technológie poskytujú podrobné a presné údaje o kvalite ovzdušia a poveternostných podmienkách, vďaka čomu možno výrazne vylepšiť predpovedanie kvality ovzdušia.

VAISALA tiež ponúka prenosnú sadu pre verifikáciu barometrického tlaku, vlhkosti a teploty pre jednoduchú, rýchlu a presnú verifikáciu meracích zariadení priamo v teréne.

Viac informácií o kvalite ovzdušia v mestách a ako môžu technológie prispieť k zlepšeniu zdravia ľudí v mestách získate v nasledovných dokumentoch.

Viac informácií

pdf   Weather Monitoring and Urban Air Quality Application Note (ENG)
pdf   Boundary Layer and Air Quality Monitoring (ENG)
pdf   Observation of the structure of the urban boundary layer (ENG)
pdf   Investigation of Boundary Layer Structures with Ceilometer (ENG)
pdf   Mixing Height Determination by Ceilometer (ENG)
pdf   Mixing Layer Height Assessment with a Compact Lidar Ceilometer (ENG)
pdf   Surface-based Remote Sensing of the Mixing-layer Height (ENG)
pdf   Urban air quality – A significant threat to human health? (ENG)
pdf   Automatic Monitoring of Boundary Layer Structures with Ceilometers (ENG)
email   Mám záujem o riešenia pre kvalitu ovzdušia