logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Profilovanie aerosólu v ovzduší pomocou ceilometrov

Výška planetárnej hraničnej vrstvy, známej tiež ako výška zmiešanej vrstvy (MLH, ďalej ako aerosól) je kľúčovým parametrom pri charakterizovaní znečistenia ovzdušia spoločne so silnými zdrojmi mestského znečistenia, dopravnými emisiami a inými poveternostnými vplyvmi ako je vietor a pod. Keďže emisie a ostatné znečistenia v blízkosti povrchu sa riedia vo vertikálnom smere v rámci planetárnej hraničnej vrstvy, monitorovanie MLH, aerosólu je kritické pre zistenie povahy, transformácie a odstránenia znečisťujúcich látok, ako aj pre numerické simulácie znečistenia ovzdušia a predpovedanie tvorby ozónu.

Diaľkový prieskum pomocou LIDAR ceilometrov je cenovo efektívny a presný spôsob ako merať aerosól, s obrovským potenciálom pre zlepšenie atmosferického výskumu a monitorovania kvalitu ovzdušia. Ceilometre VAISALA sú založené na rokmi overenom optickom dizajne a modernej elektronike, ktoré výrazne zlepšujú detekčnú schopnosť častíc a aerosólov v spodnej troposfére. Umožňujú tiež nové environmentálne monitorovacie aplikácie.

Riešenie VAISALA pre meranie MLH

VAISALA vytvorila unikátne riešenie monitorovania MLH pre použitie v monitorovaní kvality ovzdušia. S LIDAR ceilometrom VAISALA a inteligentným softvérom BL-VIEW môžete vykonávať kontinuálne 24/7 merania hraničnej vrstvy. Môžete pozorovať každodenné rozdiely v MLH a ostatných vrstvách s dátami v reálnom čase pre včasné a sebavedomé rozhodovanie na základe denného vývoja, jeho rýchlosti a gradientu.

Kompletný systém pre zbieranie dát a analýzu obsahuje:

Toto cenovo efektívne riešenie pre aerosólové merania dáva možnosti lepšieho pochopenia aktuálnej kvality ovzdušia a kvality ovzdušia v blízkej budúcnosti pri všetkých poveternostných podmienkách. Informácie o MLH a intenzite spätného rozptylu z ceilometra môžu byť použité pre monitorovanie kvality ovzdušia, oparov, hmiel a iných lokálnych javov. S pomocou jasnej vizualizácie a analýzy v reálnom čase pomôže vykonávať rýchle a spoľahlivé rozhodnutia pre zlepšenie podávania správ o kvalite ovzdušia a predpovedania.

Referencie

2015 - Ostravská pobočka ČHMÚ uviedla do prevádzky dva ceilometre CL31, ktoré slúžia na meranie zmiešanej vrstvy a rozptylových podmienok. Namerané hodnoty sa z ceilometrov nainštalovaných na automatických monitorovacích staniciach prenášajú do pracoviska v Ostrave, kde sú programom BL-VIEW prezentované a analyzované. Viac informácií v priloženom článku.

2016 - Pre Leteckú meteorologickú službu SHMÚ sme v novembri a decembri dodali 3 ceilometre CL31 na pracoviská na letiskách Bratislava, Poprad-Tatry a Košice, kde slúžia na meranie vertikálneho profilu aerosólu. Dáta z ceilometrov sa analyzujú a zobrazujú priamo na lokálnych pracoviskách na počítačoch so softvérom BL-VIEW. Dáta sa zároveň prenášajú aj do centrálneho pracoviska v Bratislave.

Viac informácií

pdf   Ceilometry pro analýzu směšovací vrstvy a rozptylových podmínek, ČHMÚ Ostrava (CZ)
pdf   Boundary Layer and Air Quality Monitoring (ENG)
pdf   Observation of the structure of the urban boundary layer (ENG)
pdf   Investigation of Boundary Layer Structures with Ceilometer (ENG)
pdf   Mixing Height Determination by Ceilometer (ENG)
pdf   Mixing Layer Height Assessment with a Compact Lidar Ceilometer (ENG)
pdf   Surface-based Remote Sensing of the Mixing-layer Height (ENG)
pdf   Automatic Monitoring of Boundary Layer Structures with Ceilometers (ENG)
email   Mám záujem o riešenia pre meranie aerosólu